۱- ارسال اجراهای تعزیه توسط گروه ها با موضوع مطرح شده در جشنواره تا ۱۵ اردیبهشت.
۲-بازبینی آثار توسط داوران و انتخاب اجراهای مناسب برای راهیابی به جشنواره.
۳- گرو ها در جشنواره اجراهای زنده خواهند داشت و به برگزیدگان ( امام خوان – جوان خوان- شهادت خوان- بچه خوان – متفرقه خوان – زنانه خوان – سرپاخوان – تخت خوان – لباسدار- ترومپت – طبل ریز – معین البکا – نسخه نویس برتر- گروه برتر و…) جوایز و تندیس و لوح اهدا میگردد .

فهرست