✔️ شرایط شرکت در جشنواره

۱- موضوع باید در ارتباط با سیره و روش زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام باشد .
۲- تعزیه ها باید برابر اسناد تاریخی باشد .
۳- گروه ها تعزیه های خود را ضبط و بهمراه کپی شناسنامه و تلفن کلیه ی عوامل و نیز معرفی سرگروه به دبیرخانه جشنواره

واقع در مجمع تعزیه آل طاها تا مهلت اعلام شده ارسال نمایند .
۴- تعزیه خوان یا کلیه عوامل گروه ها نباید تکراری باشند و نیز اولویت با گروهی است که زودتر آثار خود را ارسال نماید .
۵- گروه هایی که به جشنواره راه یافته اند فقط با اعضای معرفی شده در بازبینی باید حضور داشته باشند و حق تعویض تعزیه

خوان ندارند پس در چیدمان نفرات از ابتدا دقت نمایند .
۶- تعزیه ها حداقل ۴۵ دقیقه و حداکثر ۲ساعت تنظیم گردد .
۷- برای ارسال آثار ضبط تعزیه ها با یک دوربین کافی است و البته اگر امکان باشد که حرفه ای ضبط گردد بهتر است ولی

اجباری نیست .
۸- صدا در فیلم مفهوم باشد .

فهرست